zebra

 

home
Contact
trefwoorden
Google

 

TRANSPARANTIEREGELING STICHTING NET-GROEP

Transparantie van invloed en zeggenschap
Deelnemers van de NET-groep hebben formeel geen zeggenschap die is vastgelegd in de Statuten van de NET-groep. Echter, het uitgangspunt van het NET-groep bestuur is dat zij alleen de belangen kan behartigen van NET-patiënten en andere betrokkenen, indien zij goed op de hoogte is en blijft van wat er bij de deelnemers speelt en weet wat voor hen van belang is. Deelnemers worden daarom bij voortduring uitgenodigd om inbreng en commentaar te leveren bij en over activiteiten van de NET-groep, o.a. door middel van panelbijeenkomsten, het gebruik van social media en middels (telefonische) vragen en reacties die wij registreren voor intern gebruik en verantwoording.

Stichting NET-groep heeft een Raad van Advies (RvA), hierin zijn medici vertegenwoordigd die vanuit hun functie als NET/NEC-specialist elders werkzaam zijn. Advisering aan het bestuur van de NET-groep en het ambassadeurschap zijn hoofdtaken van de RvA.
Het bestuur houdt graag rekening met ideeën en suggesties van de RvA, maar de leden van de RvA hebben geen formele zeggenschap inzake het beleid van Stichting NET-groep.
De NET-groep onderhoudt intensieve contacten met partijen in de Zorgsector, zoals medici, verpleegkundigen, koepels nationaal en internationaal, ziekenhuizen en collega-patiëntenorganisaties. Het gaat hierbij om samenwerking teneinde te komen tot kennisvermeerdering die verbetering beoogd van het leven van NET-patiënten en hun naasten.

Stichting NET-groep ontvangt geen lidmaatschapsgelden van haar deelnemers en geen geld van de overheid. (DISCLAIMER en de PRIVACYVERKLARING op deze website.

 

facebook YouTube Twitter